Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

10 септември 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 514 693 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 477 590 306
  2.1 Вземания от МВФ 210 102 382
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 489 −77
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 917 70
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 561 −519
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 561 −519
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 211 778 322
  5.1 Основни операции по рефинансиране 319 303
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 211 440 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 19 19
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 32 898 −2 461
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 613 073 17 004
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 430 684 17 840
  7.2 Други ценни книжа 182 389 −836
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 142 0
9 Други активи 315 081 478
Общо активи 8 222 733 15 199
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 501 984 1 145
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 567 522 24 286
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 743 978 16 014
  2.2 Депозитно улеснение 821 444 8 464
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 099 −191
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 23 556 −6 909
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 731 813 −4 469
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 617 560 90
  5.2 Други задължения 114 254 −4 559
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 286 695 700
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 414 104
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 780 −131
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 780 −131
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 174 656 0
10 Други задължения 314 332 473
11 Сметки за преоценка 497 589 0
12 Капитал и резерви 109 392 0
Общо пасиви 8 222 733 15 199
Annexes
14 September 2021
百度